Wczytywanie...

Komitet honorowy

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk obchodzący w 2017 roku jubileusz 80-lecia

Urodził się dnia 24 sierpnia 1937 r. w Topoli Królewskiej (woj. łódzkie). W 1961 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Pierwszym zajęciem w zawodzie był staż i praca na stanowisku starszego asystenta projektanta w biurze projektów wodno-melioracyjnych. Rok później rozpoczął karierę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Dróg Wodnych Politechniki Gdańskiej. W 1965 r. przeszedł do utworzonej na Wydziale Budownictwa Lądowego nowej Katedry Ekonomiki i Organizacji Budownictwa i pracował tam do czasu przejścia na emeryturę. W 1970 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1981 r., na podstawie rozprawy „Metoda wyboru optymalnego wariantu drogi wodnej” – tytuł doktora habilitowanego. Dwa lata później uzyskał nominację na stanowisko docenta, a w 1991 r. – profesora nadzwyczajnego PG. Od 1992 r. był kierownikiem Katedry Technologii i Zarządzania na Wydziale Inżynierii Lądowej PG. W latach 1984-1990 pełnił przez dwie kadencje funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora. Był także wykładowcą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po przejściu na emeryturę podjął pracę  w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Utworzył w niej kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością Inżynieria Budowlanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a w latach 2009 – 2015 był rektorem tej uczelni. Jest autorem kilkudziesięciu (ponad 60) publikacji naukowych oraz promotorem wielu prac doktorskich z dziedziny zarządzania i ekonomiki budownictwa.

W pracy badawczej profesor koncentruje się na zagadnieniach zarządzania i ekonomiki budownictwa oraz specjalnych zagadnień technologicznych. Pod jego kierunkiem zostały opracowane wytyczne do projektowania instalacji hydraulicznego odpopielania w elektrowniach cieplnych oraz usuwania odpadów poprodukcyjnych w przemyśle sodowym. Prowadził także badania nad betonowaniem pod wodą i opracował metodę wykonywania podwodnych betonów konstrukcyjnych. Zajmował się jednak przede wszystkim zastosowaniem optymalizacji w budownictwie. Jest ekspertem w zakresie optymalizacji skomplikowanych i dużych przedsięwzięć i autorem wielu obszernych artykułów, referatów, skryptów i podręczników.

Źródło:

[1] Księga Jubileuszowa : Pięćdziesiąt lat wydziału budownictwa lądowego 1945-1995, pod red. Z. Kowalczyka i E. Bitel, Gdańsk, 1995, s.162-163.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dom Drewniany: mgr Wojciech Nitka

Wojciech Nitka jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat był pracownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków w Gdańsku i Rzeszowie.

Po kilkuletnim pobycie i powrocie ze Stanów (1992), zafascynowany budownictwem drewnianym, zajął się promocją tej technologii w naszym kraju. Najpierw w ramach Amerykańsko-Polskiego Instytutu Budownictwa z siedzibą w Gdańsku, następnie w ramach swojej działalności zawodowej.

Od ponad 20 lat prowadzi własną działalność pod nazwą Centrum Budownictwa Drewnianego zajmując się szeroką działalnością edukacyjną i promocyjną, a także konsultingową.

Autor setek artykułów w prasie specjalistycznej poświęconych budownictwu drewnianemu. Jest autorem książek:

  • „Mój dom z drewna”, Warszawa 2008,
  • „Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego”, Gdańsk 2010,
  • „Szkieletowy dom drewniany”, Gdańsk 2013,
  • „Szkieletowy dom drewniany. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót”, Gdańsk 2015.

Prowadzi wykłady na wielu uczelniach w kraju.

Wojciech Nitka jest:

  • członkiem Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • byłym członkiem Komitetu Technicznego nr 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Warszawa,
  • członkiem Rady do Spraw Bezstronności przy Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych z siedzibą w Czarnej Wodzie,
  • założycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dom Drewniany, Gdańsk,
  • doradcą d/s budownictwa drewnianego przy Instytucie Technologii Drewna, Poznań,
  • biegłym sądowym w zakresie budownictwa drewnianego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

sdd